REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PIROSHOP.PL

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep PIROSHOP.PL,

Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: ART FOR FAN Aneta Adamoszek, ul. Ułańska 7/43, 40-887 Katowice, NIP: 627-260-48-67, REGON: 243692900

Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem,

a sklepem internetowym piroshop.pl, zwanym dalej Sprzedającym,

Serwis internetowy Sprzedającego funkcjonuje pod adresem piroshop.pl,

Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat,

Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez piroshop.pl na zasadach wskazanych w polityce prywatności,

Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku powzięcia wątpliwości co do jego rzetelności,

Wszystkie nasze produkty posiadają klasę bezpieczeństwa F1, F2, F3 (nie wymagają pozwolenia). Nasze produkty są dopuszczone do obrotu w całej unii europejskiej oraz innych krajach, gdzie są akceptowane wymogi unijne,

Nie prowadzimy sprzedaży w miejscu gdzie jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

§2

ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego pl poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie na stronie sklepu www.piroshop.pl,

Zamówienia złożone do godziny 11:00 są wysyłane tego samego dnia,

Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego,

Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

wskazanie zamawianych produktów i ich ilości;

podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;

wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;

wysłanie formularza ze strony sklepu pl

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

W przypadku niedostępności danego produktu lub problemów z realizacją zamówienia

z innego powodu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia i możliwych rozwiązaniach

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:

dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia

kontakt e-mail pod adresem: info@piroshop.pl

kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 534-377-117

§3

CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny towarów podawane są w walucie właściwej dla danego kraju. Cena przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i wystawia Faktury VAT.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej

w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

płatność przy odbiorze- należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;

płatność przy odbiorze osobistym;

płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty bezpośrednio na numer rachunku Sprzedającego: Idea Bank S.A.: 26 1950 0001 2006 0071 2214 0002

płatność kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

płatności online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: serwis Przelewy24, PayU, Klarna (Sofort), GooglePay, Blik

Przy płatnościach kartą oraz płatnością online zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji,

Przy płatnościach przelewem bankowym realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail: info@piroshop.pl.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie www.piroshop.pl

§4

TERMIN DOSTAWY I KOSZTY

Termin realizacji zamówienia wynosi standardowo 1-2 dni, nie dłużej jednak niż dni 30, na który składa się czas od chwili złożenia zamówienia do chwili jego skompletowania.

Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania.

Czas dostawy przesyłki za granicę jest uzależniony od kraju, do którego następuje dostawa towaru.

Koszt całkowity przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy.

§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Aneta Adamoszek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą ART FOR FAN Aneta Adamoszek z siedzibą w Katowicach (40-887), przy ul. Ułańska 7/43, NIP: 627-260-48-67 (dalej również jako ,,ADO”).

2. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Z ADO można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej (mail: kontakt@piroshop.pl), lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

3. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane osobowe w postaci:

imienia, nazwiska,

adresu dostawy,

danych kontaktowych, tj. numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, dane adresowe –

w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę,

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

4. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe, w celu:

zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);

wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO –

przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego)

windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);

obsługi reklamacji i gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);

gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

5. KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, tj. w szczególności:

przedsiębiorstwom logistycznym (np. firmom kurierskim),

firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym z którymi współpracujemy,

naszej księgowości – w przypadku wystawienia faktury,

podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz ART FOR FAN Aneta Adamoszek

Naszym Użytkownikom oferujemy systemy płatności w handlu online – w szczególności zapłata z góry, Przelewy24, PayU, Klarna (Sofort), GooglePay, Blik. Dane płatnicze uzyskujemy od zewnętrznych dostawców usług płatniczych oraz agencji informacyjnych, z którymi współpracujemy w ramach realizacji zapłaty i weryfikacji wypłacalności. Naszym dostawcom usług płatniczych przekazujemy tylko takie dane, jakie są niezbędne do obsługi płatności. Dane płatnicze to m.in.: preferowany sposób zapłaty, adres do faktury, IBAN i BIC lub numer konta i kod banku. Do danych płatniczych należą także inne informacje, bezpośrednio związane

z obsługą płatności. Dotyczy to przykładowo informacji wykorzystywanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji.

Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi (przy czym dane przekazujemy tylko wówczas

i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

6. RAMY CZASOWE PRZETWARZANIA:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź żądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszym systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system dokowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne

i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu uniemożliwiał będzie Nam kontakt z Tobą w celu realizacji umowy.

9. INFORMACJE DODATKOWE:

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

pocztą na adres: ART FOR FAN Aneta Adamoszek, ul. Ułańska 7/43, 40-887 Katowice 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@piroshop.pl

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy prze upływem terminu do odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klientowi zwraca się wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego,

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu towaru należy dokonać na adres ART FOR FAN Aneta Adamoszek, ul. Ułańska 7/43, 40-887 Katowice niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przez upływem 14 dni.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania

z niej w inny sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania rzeczy.

§7

REKLAMACJE

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, nieużywane, bez wad. W przypadku wystąpienia wad.

Każdy produkt kupiony w sklepie internetowym piroshop.pl może być reklamowany zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Kupującemu, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamację należy złożyć drogą pocztową/elektroniczną (kontakt@piroshop.pl) wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Wadliwy towar należy odesłać na adres naszego sklepu stacjonarnego: ART FOR FAN Aneta Adamoszek, ul. Armii Krajowej 89, 41-500 Chorzów

Sprzedający umożliwia Kupującym składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt Sprzedającego. W tym celu wymagane jest poinformowanie drogą elektroniczną (kontakt@piroshop.pl) o woli skorzystania z odbioru zamówienia przez kuriera na koszt Sprzedającego, wskazując dokładne dane adresowe z danymi Kupującego w celu umożliwienia kurierowi odbioru reklamowanego towaru.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru i poinformuje Kupującego o sposobie jej załatwienia,

W przypadku pozytywnego rozpoznania reklamacji, Kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów za wadliwy towar wraz z kosztami wysłania towaru na adres

e-sklepu.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz

z informacją o niezasadności reklamacji.

§8

PRZEPISY KOŃCOWE

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem materiałów pirotechnicznych,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby pirotechniczne mogą nabywać osoby pełnoletnie,

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

Weryfikacja wieku

Weryfikacja wieku

Aby wejść na tę stronę, potwierdź, że masz ukończone 18 lat

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. Polityka Prywatności